در قالب برنامه ی جامع انتگراسیون و امنیت، هدف پروژه ی
"اشپرت بونت - باشگاه محل تنوع (SPORTBUNT – Vereine leben Vielfalt!)" جذب در جامعه و ورزش، از طریق ورزش می باشد. ورزش به عنوان موتور انتگراسیوم موقعیت های گوناگونی برای ملاقات و تبادل نظر ایجاد می کند. بسیاری از انجمن ها و فدراسیون های وزرشی برلین در زمینه ی حمایت از پناهجویان فعال هستند.

از اهداف SPORTBUNT می توان نام برد:

  • ایجاد شبکه های ارتباطی میان دست اندرکاران حمایت از پناهجویان و انجمن های ورزشی، برای بوجود آوردن عرضه های ورزشی مخصوص پناهجویان

  • مشاوره و حمایت از انجمن ها و فدراسیون های ورزشی برای تشکیل کلاس های مناسب. همچنین کمک در انجام امور برنامه ریزی و تدارکاتی

  • مشاوره در رابطه با امور حمایت های مالی و کمک در تکمیل فرم ها

  • کمک در آماده سازی اطلاعات مناسب از طریق رسانه های گوناگون

  • ایجاد جلسه های اطلاع رسانی برای تبادل نظرات و تجربیات

  • برنامه ریزی و برگزاری جلسه های آموزشی مخصوص

  • مشاوره و کمک به پناهجویان برای پیدا کردن برنامه های ورزشی مناسب

  • تربیت مربیان از کشور های زادگاه پناهجویان

پروژه ی SPORTBUNT از پروژه های فدراسیون ورزش برلین می باشد و از طریق بودجه ی برنامه جامع انتگراسیون و امنیت حمایت می شود