تیم Sportbunt . به هر منطقه از برلین یک مربی زن یا مرد اختصاص داده شده است. مسئول منطقه خود را در این قسمت می توانید بیابید.این گروه شامل پنج مربی ادغام ورزش و یک مدیر پروژه می باشد

مدیریت پروژه

Sabrina Hampe

Projektleiterin
(in Elternzeit)
(030) 3000 2801
0152 / 557 100 48

Sandra Kilbert

Kommissarische Projektleiterin
(030) 3000 2803
0152 / 078 687 67

مربی‌های یکپارچگی ورزشی

Sportbunt - Landessportbund Berlin

Priesterweg 6
10829 Berlin
(030) 3000 2801
(030) 300 026 512